Hatékony
érdekképviselet
 


Európai Vállalkozási Díj
2006.
Felelős Vállalkozás Díj
I. helyezett
2800 Tatabánya,
Komáromi u. 16.

Tel./fax.: 34/311-399
E-mail: kemkiszov@upcmail.hu
Web: www.kemkiszov.hu

Pályázat

Tagjainknak

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására kiírt NFA-2019-KKV kódszámú pályázat

 

A pályázat célja: a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójuk javítása érdekében  - új munkahelyek létrehozását eredményező - munkahelyteremtő beruházások támogatása

A pályázat keretében nyújtható támogatás formája:

Vissza nem térítendő.

A pályázók köre: 

-  mikro-, kis- és középvállalkozások,

-  egyéni vállalkozók

A támogatás mértéke:
Új munkahelyenként 1,7 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:


a) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft, vagy


b) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,


c) amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,


d) amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft, (ez a kiegészítő támogatás halmozható az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatások vagylagosan igényelhetők).


Beruházási támogatás esetében az intenzitás felső határa:
A támogatás intenzitása  a közép-dunántúli régióban 35 %

 Csekély összegű (de minimis) támogatások felső határa:
A pályázatban szereplő beruházáshoz a támogatás támogatástartalma nem haladja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 A támogatás számításának alapja:
A beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli összes költsége
. A támogatás csak abban az esetben igényelhető a beruházás ÁFA-t is tartalmazó összköltsége után, ha a támogatott vállalkozásnak a támogatásból finanszírozott beruházásával kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága, vagy azt a pályázathoz kapcsolódóan nem gyakorolhatja.

 A támogatás keretében elszámolható költségek:

-         A beruházás célját szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak.

 

-         Ingatlanvásárlás elszámolható. Kizárólag nem lakás céljára szolgáló, üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (pl. üzlethelyiség, üzem, műhely, stb.) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható. A pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a helyrajzi száma alatt nem található épület vagy épületrész vagy épületnek minősülő építmény. A pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a tulajdoni lap szerinti művelési ága az alábbiak között szerepel: szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő/gyep, nádas, erdő, fásított terület vagy halastó.

Támogatható tevékenységek: 
Új eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, ingatlan vásárlása, ingatlan bérleti díjak, lízing költségek (tárgyi eszközökhöz, ingatlanokhoz kapcsolódó)
A támogatás nem vehető igénybe bérre és járulékokra, de a munkahelyteremtéshez szükséges feltételek kialakításához igen.

 

A beruházási projekttel kapcsolatos egyéb előírások:
Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:


a) a beruházást a támogatási igény benyújtást követő napon kezdi meg,


b) beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel, továbbá legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,


c) beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a

    tevékenységei között szerepel,


d) a beruházást legkésőbb az alábbi pontokban előírt határidőig megvalósítja és

    a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolást az alábbiak szerint benyújtja:


- 1. pályázati ciklus: a 2019. júniusi miniszteri döntés esetében a beruházás  

                                   megvalósításának határideje 2020. február 29., a  

                                   támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás  

                                   teljesítésének határideje 2020. március 31.


- 2. pályázati ciklus: a 2019. októberi miniszteri döntés esetében a

                                   beruházás megvalósításának határideje

                                   2020. augusztus 31., a támogatás kifizetésére

                                   vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje

                                   2020. október 8.


e) a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben  

    foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,


f) építési beruházás esetén az építési hatóság igazolása arról, hogy az építési

    tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette

 

g) üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a

    tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási

    hátterét, 

 

h) meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő

     technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,


i) a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó

    jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartását,

 

Megyei városok

Ács


Bábolna


Dorog


Esztergom


Kisbér


Komárom


Nyergesújfalu


Oroszlány


Tata


Tatabánya

 

A honlapot készítette: KEM-Bridge Net - www.kembridge.hu